OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Ciastkarnia Renata i Jacek Hintzke przywiązuje szczególną uwagę do ochrony danych osobowych. Postanowienia Polityki Prywatności Ciastkarni Renata i Jacek Hintzke są zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych, tj. z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, czyli tzw. RODO oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

 2. Administratorem danych osobowych jest: Ciastkarnia Renata i Jacek Hintzke z siedzibą w Pucku, przy ul. Wejherowskiej 24, 84-100 Puck, Polska, NIP: 5871049041. 

 3. Z inspektorem danych osobowych wyznaczonym przez Ciastkarnia Renata i Jacek Hintzke możliwy jest kontakt: 1) pocztowy: na adres Ciastkarni Renata i Jacek Hintzke wskazany w punkcie 2 niniejszej Polityki prywatności, 2) e-mail: biuro@cukierniahintzke.pl 

 4. Ciastkarnia Renata i Jacek Hintzke pozostaje także odbiorcą gromadzonych danych osobowych, tj. dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom. W przypadku zamówień składanych za pomocą sklepu internetowego Cukiernia Hintzke pod adresem www.sklep.cukierniahintzke.pl dane osobowe zbierane przy składaniu takich zamówień będą zbierane i przetwarzane w celu niezbędnym dla realizacji zamówienia.

 5. Dane osobowe dotyczą osób fizycznych.

 6. Ciastkarnia Renata i Jacek Hintzke będzie zbierać następujące dane osobowe dla realizacji zamówienia: imię i nazwisko, dane firmy, w której dana osoba fizyczna jest zatrudniona/z którą współpracuje w zakresie niezbędnym dla realizacji zamówienia (NIP, nazwa firmy, adres firmy), adres e-mail oraz numery telefonów i adres dostawy, zaś w przypadku danych osobowych zbieranych dla celów marketingowych, są to następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Ponadto, Ciastkarnia Renata i Jacek Hintzke może zbierać także inne dane – adres IP, dane przeglądarki, lokalizację – które przetwarzane są w sposób automatyczny przez systemy działające na stronie.

 7. Ciastkarnia Renata i Jacek Hintzke oświadcza, iż zbierane dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z obowiązującym prawem, w sposób rzetelny i przejrzysty, od osoby, której dane dotyczą.

 8. Jeśli udzieliliście Państwo zgody w formularzu internetowym Ciastkarni Renata i Jacek Hintzke na zbieranie danych dla celów marketingowych, dane osobowe przetwarzane w tym celu będą wykorzystywane przez Ciastkarnie Renata i Jacek Hintzke dla utrzymywania kontaktu za pomocą regularnej i nieregularnej komunikacji poprzez wykorzystanie komunikacji telefonicznej, za pomocą poczty elektronicznej, listownej oraz newslettera. Dane osobowe, zebrane i przetwarzane przez Ciastkarnia Renata i Jacek Hintzke będą przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez czas nieokreślony. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest udzielona przez Państwa zgoda (Artykuł 6 ust. 1 a) RODO). Nie macie Państwo obowiązku udzielenia takiej zgody dla korzystania z usług Ciastkarni Renata i Jacek Hintzke. Niezależnie od powyższego, na stronie działa automatyczny system, który pozwala zbierać dane użytkowników strony i przetwarzać je dla celów marketingu bezpośredniego. Podstawą przetwarzania danych w tym systemie jest Artykuł 6 ust. 1 lit f RODO – uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość kontroli w jaki sposób użytkownicy korzystają z jego strony i możliwość indywidualnego dostosowania się do danego użytkownika aby skuteczniej prowadzić marketing bezpośredni.

 9. W przypadku danych osobowych zbieranych celem złożenia i realizacji zamówienia handlowego, a zatem w celu wykonania umowy związanej ze złożonym zamówieniem te dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zamówienia oraz przez okres ustawowo przewidziany w celu zgłoszenia przez Państwa ew. roszczeń względem Ciastkarni Renata i Jacek Hintzke i/lub roszczeń Ciastkarni Renata i Jacek Hintzke względem Państwa. Podstawą takiego przetwarzania jest niezbędność przetwarzania dla wykonania umowy zakupu w Ciastkarni Renata i Jacek Hintzke, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (Artykuł 6 ust. 1 b RODO), a także ochrona prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Ciastkarnię Renata i Jacek Hintzke, tj. w celu obsługi reklamacji (podstawa prawna przetwarzania – Artykuł 6 ust. 1 lit b RODO – niezbędność przeważania do wykonania umowy), oraz w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Ciastkarni Renata i Jacek Hintzke (Artykuł 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie praw Ciastkarni Renata i Jacek Hintzke. Podanie danych osobowych celem złożenia i realizacji zamówienia handlowego jest wymogiem umownym, warunkiem zawarcia umowy z Ciastkarnią Renata i Jacek Hintzke, jesteście Państwo zobowiązani do ich podania w celu złożenia i realizacji zamówienia, a jeśli nie podacie Państwo wymaganych danych, zamówienie nie będzie mogło zostać przyjęte i zrealizowane przez Ciastkarnię Renata i Jacek Hintzke.

 10. Ciastkarnia Renata i Jacek Hintzke dba o zachowanie bezpieczeństwa i poufności Państwa danych osobowych oraz zagwarantowanie realizacji Państwa uprawnień, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Przekazując Ciastkarni Renata i Jacek Hintzke dane osobowe, każda osoba ma prawo do:

a)    żądania od Ciastkarni Renata i Jacek Hintzke dostępu do udostępnionych danych osobowych (w tym uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, także w formie elektronicznej); ich sprostowania (jeśli te dane znajdujące się w posiadaniu Ciastkarni Renata i Jacek Hintzke  są niedokładne lub niekompletne), usunięcia (np. jeśli te dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Ciastkarnia Renata i Jacek Hintzke  nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie Pana/Pani zgody albo do realizacji obowiązku prawnego, dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem) lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (dotyczącego przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w ramach prawnie uzasadnionych interesów Ciastkarni Renata i Jacek Hintzke , z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją);, macie także Państwo prawo do przenoszenia danych udostępnionych nam przez Pana/Panią w formacie do odczytu maszynowego (pozwalającym na swobodny odczyt przez komputer), np. gdyby Pan/Pani chciał/a udostępnić je innemu podmiotowi oraz prawo do ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach (przy składaniu wniosku należy wskazać jeden z poniższych przypadków):

·         jeśli ma Pan/Pani zastrzeżenia co do prawidłowości swoich danych – na okres pozwalający Ciastkarni Renata i Jacek Hintzke sprawdzić prawidłowość tych danych;

·         jeśli Pan/Pani uważa, że przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale jednocześnie nie chce Pan/Pani, abyśmy je usunęli, lecz żąda Pan/Pani w zamian ograniczenia ich wykorzystania;

·         jeśli Pana/Pani dane osobowe nie są już nam potrzebne, natomiast potrzebuje ich Pan/Pani w związku z dochodzeniem, ustaleniem lub obroną swoich roszczeń;

·         jeśli wyraził Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych, a naszym obowiązkiem jest sprawdzenie, czy powinniśmy je dalej przetwarzać, na czas potrzebny dla takiego sprawdzenia.

b)    cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą;

c)    wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
Wszystkie wskazane powyżej uprawnienia możecie Państwo realizować zgodnie z Artykułami od 15 do 21 RODO.

 1. Może Pan/Pani skorzystać ze swoich uprawnień poprzez złożenie odpowiedniej
  dyspozycji w siedzibie Ciastkarni Renata i Jacek Hintzke, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej, a w przypadku cofnięcia zgody za pomocą specjalnych formularzy umieszczonych na naszych stronach internetowych.

 2. Ciastkarni Renata i Jacek Hintzke w terminie miesiąca od otrzymania dyspozycji – udzieli Panu/ Pani informacji o działaniach podjętych w związku z Pana/Pani żądaniem. W razie potrzeby termin realizacji Pana/Pani żądania może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę zgłoszonych żądań.

 3. W celu realizacji Pana/Pani żądania, jesteśmy uprawnieni do weryfikacji Pana/ Pani tożsamości, aby Pana/Pani dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby.

 4. Jeżeli Pana/Pani żądanie okazałoby się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój nagminny charakter, Ciastkarnia Renata i Jacek Hintzke  może zażądać uzasadnionej opłaty za realizację wniosku albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

 5. Powyższe uprawnienia przysługują również w przypadku, jeżeli Ciastkarnia Renata i Jacek Hintzke  planować będzie dalej przetwarzanie danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane. Wówczas przed takim dalszym przetwarzaniem Ciastkarnia Renata i Jacek Hintzke informuje osobę, której dane dotyczą,̨ o tym innym celu oraz udziela jej wszelkich innych stosownych informacji, o przysługujących jej uprawnieniach.

 6. W celu realizowania działań marketingowych Ciastkarni Renata i Jacek Hintzke  wykorzystuje profilowanie oferowane przez portale społecznościowe, abyście Państwo dostawali informację handlową od Ciastkarni Renata i Jacek Hintzke  dostosowaną do Państwa potrzeb i preferencji. Na naszej stronie działa także automatyczny system, który przetwarza Państwa dane osobowe dla lepszego poznania potrzeb i preferencji. Dzięki temu, korzystanie z naszej strony będzie dla Państwa wygodniejsze a treści marketingowe lepiej dopasowane. Efektem takiego profilowania nie jest jednak nigdy podejmowanie automatycznych decyzji, które miałyby wpływ na Państwa prawa i obowiązki.

 7. Wszelkie dane osobowe zbierane przez Ciastkarnię Renata i Jacek Hintzke  będą uzyskiwane dobrowolnie i za zgodą osoby, której dotyczą, w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Każda zgoda udzielona zostanie w sposób dobrowolny, konkretny, świadomy i jednoznaczny. Ciastkarnia Renata i Jacek Hintzke zobowiązuje się do zachowania bezpieczeństwa i poufności informacji dotyczących osób odwiedzających stronę internetową oraz do niewykorzystywania ich w żadnej ogólnie dostępnej bazie danych ani do celów marketingowych w stosunku do podmiotów trzecich.

 8. Ciastkarnia Renata i Jacek Hintzke przetwarza dane osobowe w sposób zapewniający odpowiedni bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem przy pomocy odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych. Osoba, której dane osobowe dotyczą, jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo swoich danych, takich jak: adres e-mail, hasło etc.

POLITYKA COOKIES

 1. Szczegółowa Polityka Cookies znajduje się na stronie www.cukieniahintzke.pl i www.sklep.cukierniahintzke.pl pod zakładką: POLITYKA COOKIES. Cookies są małymi plikami tekstowymi, które są przechowywane przez przeglądarkę komputera na twardym dysku komputera. Strony internetowe www.cukierniahintzke.pl oraz www.sklep.cukierniahintzke.pl należące do Ciastkarni Renata i Jacek Hintzke używają technologii cookies. Cookies są wykorzystywane przez strony internetowe www.cukierniahintzke.pl oraz www.sklep.cukierniahintzke.pl w celu spersonalizowania treści. Ich rolą jest poprawa działania strony internetowej, nie udostępniamy informacji pozyskanych przy użyciu tej technologii podmiotom trzecim. Użytkownik odwiedzający stronę internetową zawsze może aktywować bądź dezaktywować cookies, co jednak może ograniczyć możliwość korzystania z niektórych funkcjonalności strony internetowej.

POSTANOWIENIA RÓŻNE

 1. Ciastkarnia Renata i Jacek Hintzke właścicielem stron internetowych: www.cukieniahintzke.pl i www.sklep.cukierniahintzke.pl i posiada pełnię praw autorskich do wyżej wymienionych stron internetowych. (© 2020 Ciastkarnia Renata i Jacek Hintzke. All rights reserved.)

 2. Postanowienia Polityki Prywatności Ciastkarni Renata i Jacek Hintzke obowiązują każdego użytkownika odwiedzającego lub/i korzystającego z wyżej wymienionych stron internetowych.

 3. Ciastkarnia Renata i Jacek Hintzke nie ponosi odpowiedzialności za zawartość zewnętrznych linków w stosunku do osób trzecich. Są one zarządzane tylko i wyłącznie przez swoich operatorów lub swoich administratorów.

 4. Strony internetowe www.cukieniahintzke.pl i www.sklep.cukierniahintzke.pl będą promowane w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube, Snapchat i inne). Każdy użytkownik strony korzystając z aplikacji mediów społecznościowych, plug-ins, przycisków ‘Lubię’/’Nie lubię’ oraz z innych powiązanych z nią funkcji udostępnianych przez media społecznościowe wyraża zgodę na ich ‘Warunki korzystania z serwisu’ oraz ‘Politykę prywatności’. Ciastkarnia Renata i Jacek Hintzke  nie ponosi odpowiedzialności za działania mediów społecznościowych, w tym zastosowane przez nie profilowanie.

 5. Postanowienia Polityki Prywatności Ciastkarni Renata i Jacek Hintzke mogą być zmieniane tylko i wyłącznie przez Ciastkarnię Renata i Jacek Hintzke w dowolnym momencie. Ciastkarnia Renata i Jacek Hintzke  posiada pełnię praw autorskich do stron internetowych www.cukieniahintzke.pl i www.sklep.cukierniahintzke.pl. Wyżej wymienione zmiany będą publikowane na stronach internetowych www.cukieniahintzke.pl i www.sklep.cukierniahintzke.pl, w związku z czym istnieje możliwość sprawdzenia i wydrukowania aktualnie obowiązującej wersji w dowolnym momencie. Jeżeli odwiedzający stronę internetową nie wyraża zgody na wyżej wymienione postanowienia, powinien natychmiast opuścić stronę internetową.

 6. Kontakt: biuro@cukierniahintzke.pl